Slovenija >> NATO Skupno spletišče v podporo včlanjevanju Slovenije v NATO, uredniki Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo (aktivno od 2001 do 2004)
Slovenija in NATO

Slovenija in NATO
Nato
Koledar dogodkov
Pogosta vprašanja
Novinarsko središče
Dokumenti
Publikacije
Javno mnenje
Povezave
SlovenskoE-pošta

DOKUMENTI

Letni nacionalni program Republike Slovenije za izvajanje akcijskega načrta za članstvo 2002 - 2003 (povzetek)

Polnopravno članstvo je strateška zunanje-politična prioriteta Slovenije, ki izhaja iz zagotavljanja naših strateških interesov in skupnih vrednot, ki jih delimo z državami članicami NATO. Na podlagi tega izhodišča, NATO poročila o napredku Slovenije v ANČ ter priporočil Devetnajsterice, četrti LNP ANČ podrobno predstavlja nadaljevanje slovenskih priprav tako do Vrha v Pragi, kot po njem.

1. Politično ekonomske zadeve

Nacionalna varnostna politika

Slovenija izvaja aktivno varnostno politiko, ki presega izključno varovanje integritete lastnega ozemlja. Kot članica OZN, OVSE, kot priključena članica EU in kot članica številnih drugih mednarodnih organizacij ter s svojo dejavnostjo v EAPS in PzM aktivno sodeluje v prizadevanjih mednarodne skupnosti za zagotovitev miru, varnosti in stabilnosti v Evropi in v svetu.

Boj proti terorizmu

Slovenija se je po terorističnih napadih na ZDA 11.9.2001 nemudoma vključila v mednarodno protiteroristično koalicijo, v kateri aktivno sodeluje. Slovenija želi v boju proti mednarodnemu terorizmu, v skladu s svojimi zmogljivostmi, prevzeti svoj del odgovornosti. V boju proti terorizmu Slovenija izvaja vrsto praktičnih ukrepov v skladu z obveznostmi iz mednarodnih pogodb, katerih članica je ter na podlagi lastne zakonodaje in odločitev.

Mednarodna konvencija o zatiranju financiranja terorizma in Mednarodna konvencija za zatiranje terorističnih bombnih napadov bosta predvidoma ratificirani do konca leta 2002.

Politični okvir priprav na članstvo v NATO

Vlada nadaljuje z intenzivnim delovanjem za uresničevanje zunanje političnih prioritet Slovenije - priprav na članstvo v NATO in EU. Slovenija želi v obrambi skupnih demokratičnih vrednot biti zanesljiv in močan zaveznik. Vključitev v NATO podpira večina parlamentarnih strank in Predsednik države.

Podpora javnosti za članstvo v NATO

Na osnovi strategije obveščanja javnosti o slovenskih pripravah na članstvo v NATO in povečanega zanimanja slovenske javnosti je Vlada v zadnjem letu okrepila in razširila aktivnosti obveščanja domače in tuje javnosti. Cilj teh aktivnosti je doseči čim boljšo informiranost slovenskih državljanov o NATO in večinsko podporo javnosti za članstvo Slovenije v NATO.

Rezultati merjenja javnega mnenja v zadnjih mesecih kažejo, da so vladne aktivnosti prispevale k pozitivnem trendu oziroma povečevanju podpore javnosti. Vlada bo intenzivno nadaljevala s programom obveščanja slovenske javnosti o slovenskem vključevanju v NATO; načrtuje vrsto aktivnosti, od medijskih programov, direktnega komuniciranja z državljani, kot tudi izdajanja informativnih gradiv.

Varstvo človekovih pravic in manjšin

Slovenija je podpisnica vseh pomembnejših mednarodnih dokumentov o varstvu človekovih pravic. V skladu z Ustavo in sprejetimi mednarodnimi obveznostmi zagotavlja varstvo človekovih pravic vsem osebam na svojem ozemlju. Varstvo pravic pripadnikov narodnih, etničnih in drugih skupnosti v Sloveniji je zakonsko zagotovljeno z varovanjem individualnih pravic posameznikov, pripadnikov manjšinskih skupnosti ter z zagotavljanjem posebnih pravic manjšinskih skupnosti (italijanski in madžarski). Obe ravni varstva se medsebojno dopolnjujeta in sta usklajeni s sprejetimi mednarodno pravnimi obveznostmi Slovenije.

Notranje politične reforme

Slovenija je sprejela ukrepe za nadaljevanje in dokončanje reforme javne uprave in s tem nadgraditev obstoječega sistema v smislu večje strokovnosti, politične nevtralnosti, transparentnosti, učinkovitosti in usmerjenosti k uporabnikom javnih storitev. Reforma javne uprave poteka v skladu s standardi Evropske unije.

V skladu s spremembami Sodnega reda s konca leta 2000, se sodni zaostanki sistematično beležijo. V letu 2002 je bila pripravljena analiza vzrokov za nastanek sodnih zaostankov in na podlagi le-te sklop konkretnih predlogov za njihovo zmanjšanje.

Do konca meseca maja 2002 je bilo odločeno o 66,0% nacionaliziranega premoženja, kar prestavlja skupno vrednost 1.43 milijarde USD. V letu 2002 se je zaradi 82 novo evidentiranih zahtev za 1.9% povečala tudi vrednost zahtevanega premoženja. V prvih petih mesecih leta 2002 je bilo zaključenih 1.520 zadev, kar izkazuje 6,4% relativni napredek. Do sedaj zaključene oziroma rešene zadeve (25.222) v relativnem deležu glede na celotno strukturo vloženih denacionalizacijskih zahtev predstavljajo 70%.

Mednarodni odnosi, odnosi s sosedi in regionalno sodelovanje

Slovenija nadaljuje z izpolnjevanjem začrtanih zunanje političnih prioritet: vključitev v NATO in v EU ter razvijanje dobrososedskih odnosov. Pomemben element so tudi dejavnosti na humanitarnem področju in pri varstvu človekovih pravic, posebej pravic otrok. Slovenija je dejavna v OZN, Svetu Evrope, Mreži za človekovo varnost in številnih drugih mednarodnih organizacijah in pobudah.

Vključevanje v Evropsko unijo

Slovenija je v pogajanjih za članstvo v EU začasno zaprla 28 od skupno 31 poglavij pogajalskega procesa in namerava do konca tega leta zaključiti pogajanja in zapreti še preostala poglavja.

Slovenija pozorno spremlja oblikovanje skupne evropske varnostne in obrambne politike (SEVOP - European Security and Defence Policy). Pozdravlja Laekensko deklaracijo iz decembra 2001. Slovenija meni, da je razvoj SEVOP lahko učinkovit le v tesnem transatlantskem sodelovanju in da več SEVOP ne sme pomeniti manj NATO.

Slovenija bo sodelovala v bodočih policijskih operacijah v okviru evropskih policijskih sil, kot tudi v operaciji EUPM, ko bo EU od ZN 1.1.2003 prevzela policijsko operacijo v BiH.

Dobrososedski odnosi

Slovenija je s sosednjimi državami dosegla visoko raven dvostranskega in večstranskega sodelovanja. Manjšine in njihov položaj so pomemben vezni člen sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami.

Slovenija s sosednjimi državami sodeluje v okviru raznih regionalnih pobud: Srednjeevropski pobudi, Podonavskem sodelovanju, Jadransko Jonski pobudi, Regionalnem partnerstvu, Delovni skupini Alpe-Jadran in Kvadrilaterali.

Sodelovanje z JVE

Slovenija aktivno sodeluje pri stabilizaciji razmer v JVE in v tamkajšnjih mednarodnih mirovnih silah. Pomen JVE kot zunanjetrgovinskih partneric Slovenije se povečuje. Slovenija je eden izmed največjih investitorjev v regiji.

Pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo

Slovenija v okviru 1. omizja - Demokratizacija in človekove pravice - izvaja 14 stalnih projektov. Nadaljevala je z vodenjem mednarodne Delovne skupine za človekove pravice in manjšine.

V okviru 2. delovnega omizja - Ekonomska obnova in razvoj - načrtuje Slovenija v drugi polovici leta 2002 in prvi polovici leta 2003 še intenzivnejše vključevanje v prenos izkušenj in posredovanje modelov na področju socialne kohezije.

V okviru 3. delovnega omizja - Varnostna vprašanja - Slovenija izvaja Projekt izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Jugovzhodni Evropi v okviru Pobude za pripravljenost in preventivo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na področju boja proti trgovanju z ljudmi izvaja Ministrstvo za pravosodje redno delovno prakso za sodnike sodišč in javnih tožilstev iz držav JVE.

Delovanje Slovenije v okviru NATO JVE iniciative

Slovenija od samega začetka aktivno sodeluje v Jugovzhodni evropski iniciativi NATO. Na podlagi NATO JVE iniciative je dejavnost Slovenije usmerjena v krepitev regionalne varnosti. Slovenija prispeva k stabilizaciji razmer v regiji s programom bilateralnega in multilateralnega regionalnega sodelovanja z državami JVE, ki je povezan tudi z delovnim programom Partnerstva za mir.

ITF

Mednarodna ustanova - fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF), ki jo je marca 1998 ustanovila Vlada, je prvotno delovala v BiH, nato je razvila regionalno dimenzijo in svoje delovanje razširila tudi na Hrvaško, Albanijo, ZRJ (najprej na Kosovo) in Makedonijo. ITF je dosegel izjemne rezultate in je eden izmed glavnih deminerjev v regiji. ITF je pripravljen razširiti svoje aktivnosti na Zakavkazje.

Slovenska vlada je zelo aktivna v ITF. Za pomoč Afganistanu je odobrila ponudbo so-financiranja (z ZDA) in izvedbe šest tedenskega tečaja usposabljanja skupine srednjega managementa dvajsetih afganistanskih deminerjev ter financiranje in izvedbo usposabljanja petih strokovnjakinj za rehabilitacijo žrtev min.

Regionalni center "SKUPAJ"

Slovenija je v sodelovanju z nevladno organizacijo Slovenska filantropija in mestom Ljubljana februarja 2002 ustanovila "Skupaj" -Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok. S "Skupaj" želi Slovenija prispevati svoj delež k psihosocialni dobrobiti in izboljšanju duševnega zdravja otrok, prizadetih zaradi oboroženih spopadov na območju JVE. Projekti "Skupaj" se bodo nadaljevali v regiji JVE glede na najbolj nujne potrebe pri rehabilitaciji žrtev vojnih razmer.

Gospodarske zadeve

Slovenija se po temeljnih ekonomskih kazalcih vse bolj približuje in izenačuje z državami članicami EU. Ima stabilno gospodarsko rast, uravnotežene javne finance, odprto gospodarstvo, uspešno monetarno politiko, padajočo brezposelnost ter predvsem vse možnosti, da svoj razvoj še bolj pospeši. Cilja strategije gospodarskega razvoja Slovenije sta zmanjšanje gospodarskega zaostanka Slovenije napram povprečju EU in zmanjšanje razvojnih razlik med slovenskimi regijami, s pospeševanjem gospodarske rasti, s povečevanjem gospodarske učinkovitosti in mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ob hkratnem ohranjanju ravni socialne kohezivnosti. Napovedana gospodarska rast za leto 2002 je 3,3%, v letih 2003 in 2004 se bo rast BDP ponovno vrnila na približno 4.4%.

Privatizacija

Proces prestrukturiranja podjetniškega sektorja je prešel v finalno fazo, v kateri se uvajajo novi programi in investicije ter zaposlovanje. V letu 2001 so potekale pospešene aktivnosti v zvezi s privatizacijo dveh državnih bank, Nove Ljubljanske banke in Nove kreditne banke Maribor. Državni zbor je 7.5.2002 sprejel Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic.

2. Obrambne in vojaške zadeve

Obrambna politika in načrtovanje

V primerjavi z lanskim LNP ANČ je na obrambnem področju nekaj pomembnih sprememb. Vlada je sprejela sklep o ukinitvi obveznega služenja vojaškega roka do leta 2004 in popolnjevanju SV le še s poklicnimi vojaki. Obveznost služenja v rezervi SV bo veljala še do leta 2010, hkrati pa bo nastajal sestav prostovoljne rezerve. Te spremembe so podprte tudi z načrtovanimi obrambnimi izdatki, ki naj bi do leta 2008 dosegli 2,0 % BDP.

Ključna prednostna naloga Slovenije so obrambne reforme, ki bodo omogočile tudi vojaško integracijo z Natom. Z namenom, da bi zagotovil potek in financiranje procesa profesionalizacije v skladu z načrti, je minister za obrambo naročil izdelavo strateškega pregleda, ki bo vzel pod drobnogled vsa, za uspeh tega projekta, pomembna področja obrambe. Prvi izidi in priporočila, tega pregleda bodo znani do januarja 2003.

Vlada in Državni zbor sta že sprejela vse zakonske podlage, ki omogočajo sodelovanje Slovenije pri vseh nalogah Nata. Pri tem je bil sprejem dopolnitev Zakona o obrambi ključnega pomena, ker omogoča, da Slovenija državam v zavezništvu pomoč pri obrambi nudi in tako pomoč, v primeru potrebe, tudi sprejme, vključno z namestitvijo zavezniških sil na svojem ozemlju.

Ministrstvo za obrambo je doseglo napredek pri razvoju sistema obrambnega načrtovanja in tako bo v letu 2002 izdelalo 6-letni plan porabe virov. Potem, ko bodo znani izsledki in priporočila strateškega pregleda, bo pregledan in prilagojen tudi dolgoročni plan. V pripravi je pilotski poslovni načrt ministrstva za obrambo. Namen tega projekta je izboljšati upravljanje v obrambnem sistemu v celoti. Omenjena metoda načrtovanja dela bo v celotnem ministrstvu vpeljana do leta 2003.

Slovenska vojska (SV)

Število poklicnih pripadnikov v Slovenski vojski se povečuje v skladu z načrti in omogoča popolnjevanje enot sil za posredovanje. Jedro teh sil sestavljata 10. in 17. bataljon. 10. bataljon bo v celoti popolnjen do konca leta 2002. Sile SV za posredovanje so pripravljene za uporabo v 30 dneh.

Na dan 1. avgusta 2002 je redna sestava SV štela približno 4600 pripadnikov. Vlada je sklep o opuščanju vojaške obveznosti podkrepila z odobritvijo dodatnih 300 novih zaposlitev v SV. To pomeni, da lahko SV v letu 2002 zaposli skupaj 600 novih vojakov. Kljub dejstvu, da je bila ta odločitev sprejeta sredi leta, je SV do konca julija zaposlila več kot 300 novih poklicnih vojakov. To kaže na dobre možnosti, da zadani cilj uresniči do konca leta.

Hkrati s povečevanjem deleža poklicnih pripadnikov SV, poteka, v skladu z načrti, tudi zmanjševanje vojne sestave SV. V letu 2003 bo vzpostavljeno enotno poveljstvo sil, ki bo od GŠSV prevzelo operativne naloge. Preoblikovanje in zmanjševanje GŠSV potekata v povezavi z reorganizacijo preostalega dela ministrstva za obrambo.

Kadrovski viri
Ministrstvo za obrambo je za projekt profesionalizacije vzpostavilo posebno projektno skupino, ki mora pregledati in razviti ustrezne politike za oblikovanje povsem poklicne vojske. Ta projekt vključuje tudi vzpostavitev jasnih kariernih poti in učinkovitega sistema kadrovskega upravljanja.

Proces profesionalizacije SV bo končan do leta 2010. Pričakovati je, da SV takrat ne bo štela več kot 18.000 pripadnikov. Pri tem naj bi redna sestava bila docela razvita že do leta 2008, za načrtovani obseg prostovoljne rezerve pa naj bi SV potrebovala še dodatni dve leti. Hkrati bo SV v tem času uskladila oziroma izboljšala razmerje med številom vojakov, podčastnikov in častnikov. Število civilistov v SV in v upravnem delu ministrstva se bo po pričakovanjih zmanjšalo, vendar bo končno oceno obsega tega zmanjšanja dal strateški pregled obrambe.

Tudi nadaljnji razvoj izobraževanja in usposabljanja je prilagojen odločitvi o poklicni SV. Usposabljanje vojakov na služenju vojaškega roka bo potekalo do leta 2004. Na novo zaposleni poklicni vojaki, ki ne bodo več služili vojaškega roka, pa bodo ustrezno usposobljeni. Usposabljanje rezerve bo potekalo v 5-letnem ciklusu usposabljanja.

Načrti modernizacije opreme in oborožitve SV
Finančna sredstva za ta namen zagotavlja Zakon o temeljnih razvojnih programih do leta 2007. Z namenom, da bi izboljšali proces odločanja tudi na tem področju, je bila oblikovana delovna skupina, ki mora proces odločanja pregledati in predlagati potrebne spremembe.

Večji projekti modernizacije v letih 2002 in 2003 vključujejo vozila za potrebe logistike, večnamenske helikopterje, lahka oklepna vozila in komunikacijsko opremo. Z uvedbo sistema ASOC in baterije ROLAND v operativno uporabo bo v letu 2003 uresničen načrt izboljšav v sistemu zračne obrambe. V istem letu bo v operativno uporabo uvedenih dodatnih 20 lahkih oklepnih izvidniških vozil.

Dolgoročnejši načrti nabav so osredotočeni na opremljanje treh bataljonov sil za posredovanje in na izboljšanje zmogljivosti komunikacijskega sistema in logistike.

Partnerski cilji
Uresničevanje načrtov v zvezi s partnerskimi cilji poteka v skladu z načrti. Dvanajst (12) partnerskih ciljev iz nabora 2000 je že uresničenih, preostali pa so vključeni v nabor ciljev 2002. Večina ciljev bo uresničenih po pričakovanjih, to je do konca leta 2004. Nekaj ciljev pa bo, v skladu z načrti, doseženih do leta 2007.

Nato in mednarodne dejavnosti
Slovenija nadaljuje sodelovanje v operacijah SFOR in KFOR. Prispevek v vojaških silah v SFOR namerava celo povečati. Prav tako sodeluje v CENCOOP in SEDM. Dvostransko sodelovanje z državami članicami Nata in PzM je obsežno. Vključuje tudi usposabljanje ter skupne vaje, tako v Sloveniji kot v tujini.

3. Finančne zadeve

Kot že rečeno, je slovenska vlada že sklenila povečati delež sredstev za obrambne izdatke, in to kljub temu, da je morala skupno porabo države v letu 2002 zmanjšati. Obrambni izdatki bodo načrtovani v okviru dvoletnega proračuna, ki obrambnemu planiranju zagotavlja potrebno stabilnost. V letu 2003 naj bi delež sredstev za obrambo znašal 1,61 % BDP, do leta 2008 pa 2,0 % BDP.

4. Varnostne zadeve

Slovenija je v zadnjem letu dosegla pomemben napredek na področju varnostnih zadev, saj je bil novembra 2001 sprejet Zakon o tajnih podatkih. Dva podzakonska akta sta bila že sprejeta, dva pa sta v pripravi. Njun sprejem bo omogočil zagotovitev usklajenosti z zahtevami NATO varnostne politike, ustanovitev nacionalnega varnostnega organa v NATO kontekstu ter zagotovljanje NATO standardov na področju varnostnega preverjanja, varovanja podatkov, INFOSEC in fizične varnosti.

Po sprejetju ZTP, je bil januarja 2002 ustanovljen Urad za varovanje tajnih podatkov. Urad deluje kot Nacionalni varnostni organ v kontekstu NATO.

5. Pravne zadeve

Slovenija je izpolnila partnerski cilj "pravne ureditve sodelovanja pri izvajanju kolektivne obrambe (PG G 0050)", na podlagi katerega bi morala odpraviti vse zakonodajne ovire in omejitve, ki bi lahko ovirale sodelovanje RS v operacijah kolektivne obrambe (sprejem in napotitev sil).

Časovni okvir za prilagoditev pravnega reda zakonodaji NATO (do konca prvega polletja 2002), ki je bil začrtan v zadnjem LNP, je bil spoštovan v celoti. Državni zbor je v predvidenem roku sprejel: Zakon o tajnih podatkih, Zakon o dopolnitvi zakona o kazenskem postopku, Zakon o spremembah in dopolnitvah pomorskega zakonika in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi na novo ureja opravljanje vojaške službe izven države v miru. Določa možnost uporabe zračnega prostora za prelete zrakoplovov zavezniških držav in tranzit ali namestitev vojaških enot zavezniških držav na ozemlju Slovenije. Zakon določa razširjene vladne pristojnosti, tako da vsakična potrditev v Državnem zboru ni potrebna.


O strani