Slovenija >> NATO Skupno spletišče v podporo včlanjevanju Slovenije v NATO, uredniki Urad vlade RS za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo (aktivno od 2001 do 2004)
Slovenija in NATO

Slovenija in NATO
Nato
Koledar dogodkov
Pogosta vprašanja
Novinarsko središče
Dokumenti
Publikacije
Javno mnenje
Povezave
SlovenskoE-pošta

DOKUMENTI

Severnoatlantska pogodba

Washington D.C. - 4. april 1949

Pogodbenice te pogodbe ponovno potrjujejo svoje zaupanje v cilje in načela Ustanovne listine Združenih narodov ter svojo željo, da bi z vsemi narodi in vladami živele v miru.

Odločene so varovati svobodo, skupno dediščino in civilizacijo svojih narodov, temelječe na načelih demokracije, osebne svobode in vladavine prava. Prizadevajo si za spodbujanje stabilnosti in blaginje na severnoatlantskem območju.

Odločene so združiti svoja prizadevanja za kolektivno obrambo ter ohranitev miru in varnosti. Zaradi tega soglašajo s to Severnoatlantsko pogodbo:

1. člen

Pogodbenice se zavezujejo, da vse mednarodne spore, v katere bi bile lahko vpletene, rešujejo miroljubno, kot določa Ustanovna listina Združenih narodov, tako da mednarodni mir, varnost in pravičnost niso ogroženi, in da se v svojih mednarodnih odnosih vzdržijo grožnje s silo ali uporabe sile na način, ki ni v skladu s cilji Združenih narodov.

2. člen

Pogodbenice bodo s krepitvijo svojih svobodnih institucij, doseganjem boljšega razumevanja načel, na katerih temeljijo te institucije, in s spodbujanjem razmer, ki omogočajo stabilnost in blaginjo, prispevale k nadaljnjemu razvoju miroljubnih in prijateljskih mednarodnih odnosov. V svojih mednarodnih gospodarskih politikah si bodo prizadevale za odpravo sporov in bodo spodbujale gospodarsko sodelovanje med posameznimi ali vsemi pogodbenicami.

3. člen

Za učinkovitejše doseganje ciljev te pogodbe bodo pogodbenice z nenehno in učinkovito samopomočjo ter vzajemno pomočjo vsaka zase in skupaj vzdrževale in razvijale svojo individualno in kolektivno sposobnost upreti se oboroženemu napadu.

4. člen

Pogodbenice se bodo med seboj posvetovale, kadar koli bo po mnenju katere od njih ogrožena ozemeljska celovitost, politična neodvisnost ali varnost katere koli pogodbenice.

5. člen

Pogodbenice soglašajo, da se oborožen napad na eno ali več pogodbenic v Evropi ali Severni Ameriki šteje za napad na vse pogodbenice, in zaradi tega soglašajo, da bo v primeru takega oboroženega napada vsaka od njih ob uresničevanju pravice do individualne ali kolektivne samoobrambe, ki jo priznava 51. člen Ustanovne listine Združenih narodov, pomagala tako napadeni pogodbenici ali pogodbenicam s takojšnjim individualnim in z drugimi pogodbenicami dogovorjenim ukrepanjem, ki se ji zdi potrebno, vključno z uporabo oborožene sile, da se ponovno vzpostavi in ohranja varnost severnoatlantskega območja.

Vsak tak oborožen napad in vsi posledično sprejeti ukrepi se takoj sporočijo Varnostnemu svetu. Taki ukrepi prenehajo, ko Varnostni svet ukrene, kar je potrebno za ponovno vzpostavitev in ohranjanje mednarodnega miru in varnosti.

6. člen

Za namen 5. člena se šteje, da oborožen napad na eno ali več pogodbenic vključuje oborožen napad:

  • na ozemlje katere koli pogodbenice v Evropi ali Severni Ameriki, na alžirske departmaje Francije , na ozemlje Turčije ali na otoke pod jurisdikcijo katere koli pogodbenice na severnoatlantskem območju severno od rakovega povratnika;
  • na sile, plovila ali zrakoplove katere koli pogodbenice, ko so na teh ozemljih ali nad njimi ali na katerem koli drugem območju v Evropi, na katerem so bile na dan začetka veljavnosti te pogodbe nameščene zasedbene sile katere koli pogodbenice, ali na območju Sredozemskega morja ali na severnoatlantskem območju severno od rakovega povratnika.

7. člen

Ta pogodba ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenic, ki so članice Združenih narodov, izhajajoče iz Ustanovne listine, in se ne razlaga, kot da kakor koli vpliva nanje ali na primarno odgovornost Varnostnega sveta za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti.

8. člen

Vsaka pogodbenica izjavlja, da nobena mednarodna obveznost, ki zdaj velja med njo in katero koli drugo pogodbenico ali tretjo državo, ni v nasprotju z določbami te pogodbe, in se zavezuje, da ne bo prevzela nobene mednarodne obveznosti, ki je v nasprotju s to pogodbo.

9. člen

Pogodbenice s to pogodbo ustanovijo svet, v katerem je zastopana vsaka od njih, da bo obravnaval zadeve v zvezi z izvajanjem te pogodbe. Svet je organiziran tako, da se lahko kadar koli takoj sestane. Svet ustanovi potrebne pomožne organe; predvsem takoj ustanovi obrambni odbor, ki priporoči ukrepe za izvajanje 3. in 5. člena.

10. člen

Pogodbenice lahko s soglasnim dogovorom povabijo katero koli drugo evropsko državo, ki je sposobna podpreti načela te pogodbe in prispevati k varnosti severnoatlantskega območja, da pristopi k tej pogodbi. Tako povabljena država lahko postane pogodbenica te pogodbe z deponiranjem svoje listine o pristopu pri Vladi Združenih držav Amerike. Vlada Združenih držav Amerike bo vsako od pogodbenic obvestila o deponiranju vsake take listine o pristopu.

11. člen

Pogodbenice to pogodbo ratificirajo in njene določbe izvajajo v skladu s svojimi notranjepravnimi postopki. Listine o ratifikaciji se čim prej deponirajo pri Vladi Združenih držav Amerike, ki bo vse druge podpisnice uradno obvestila o vsakem deponiranju. Pogodba začne med državami, ki so jo ratificirale, veljati takoj po deponiranju listin o ratifikaciji večine podpisnic, vključno z listinami o ratifikaciji Belgije, Francije, Kanade, Luksemburga, Nizozemske, Združenega kraljestva in Združenih držav, za druge države pa začne veljati na dan deponiranja njihovih listin o ratifikaciji.

12. člen

Po desetih letih veljavnosti te pogodbe ali kadar koli pozneje se pogodbenice, če katera od njih to zahteva, skupaj posvetujejo z namenom, da jo pregledajo in pri tem upoštevajo dejavnike, ki takrat vplivajo na mir in varnost na severnoatlantskem območju, vključno z razvojem dogovorov na svetovni in regionalni ravni po Ustanovni listini Združenih narodov za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti.

13. člen

Po dvajsetih letih veljavnosti te pogodbe lahko katera koli pogodbenica preneha biti pogodbenica eno leto po tem, ko je obvestilo o odpovedi poslala Vladi Združenih držav Amerike, ki bo vlade drugih pogodbenic obvestila o deponiranju vsakega obvestila o odpovedi.

14. člen

Ta pogodba, katere angleško in francosko besedilo sta enako verodostojni, se hrani v arhivu Vlade Združenih držav Amerike. Ta vlada bo vladam drugih podpisnic poslala pravilno overjene izvode.

Opombe:

1. Definicija ozemelj, za katera se uporablja 5. člen, je bila spremenjena z 2. členom Protokola k Severnoatlantski pogodbi o pristopu Grčije in Turčije, podpisanega 22. oktobra 1951.

2. 16. januarja 1963 je Severnoatlantski svet ugotovil, da se ustrezne določbe te pogodbe od 3. julija 1962 ne uporabljajo več za nekdanje alžirske departmaje Francije.

3. Pogodba je začela veljati 24. avgusta 1949, po tem ko so vse države podpisnice deponirale svojo listino o ratifikaciji.


O strani